Türkiye – İtalya ticaret hacminde hedef 30 milyar euro

İtalya Ankara Büyükelçisi Gi­orgio Marrapodi, Dünya gazetesine verdiği özel röportajda İtalya ve Türkiye arasındaki ekono­mik ilişkilerin son derece güçlü olduğuna dikkat çekerek, “2023 yılında ticaret hacmi 27 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlarla İtal­ya, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ikinci ve Akdeniz bölge­sindeki en büyük ticaret ortağı­dır” dedi.

Bu rakamların İtalya ve Türkiye arasındaki potansiye­lin sadece bir kısmını yansıttığı­na inandığını belirten Marrapo­di, “Dijital ve yeşil ikiz dönüşüm gibi yeni sektörlerin işbirliğimi­zi daha da güçlendirmek için ki­lit rol oynayabileceğine inanıyo­rum. Bu nedenle iki ülke arasında 2030 yılına kadar ticaret hacmi­nin 30 milyar euro hedefine ula­şabilir. İtalyan Büyükelçiliği ola­rak yeni ticaret fırsatları için el­verişli bir ortam yaratmak üzere her gün çalışıyoruz” dedi.

İtalya Ankara Büyükelçisi Gi­orgio Marrapodi, geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul’da bir ara­ya gelen İtalya Başbakanı Gior­gia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık­ladığı 2030 yılına kadar 30 mil­yar euro değerinde ticaret hacmi hedefine de değinerek, “Yüksek teknolojinin kritik öneme sahip olduğu sektörlere bakmalıyız. Hem İtalya hem de Türkiye Ar- Ge’ye yatırım yaparak kayda de­ğer bir ilerleme kaydetti.

Bunu göz önünde bulundurarak, yakın gelecekte tarımsal gıda, ilaç, kim­ya ve finansal hizmetlere daha fazla odaklanmak her iki ülkeye de fayda sağlayabilir. Ayrıca diji­tal ve yeşil ikiz dönüşüm gibi yeni sektörlerin işbirliğimizi daha da güçlendirmek için kilit rol oyna­yabileceğine inanıyorum. Bu açı­dan bakıldığında, çağımızın en büyük devrimini temsil eden ya­pay zekânın geliştirilmesinde iş­birliğinin özellikle ilgi çekici ola­bileceğini düşünüyorum” açıkla­masında bulundu.

Türkiye’de teknopark yatırım­larının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Marrapo­di, “Özellikle İstanbul’da start-up’lar ve kuluçka merkezleri için elverişli ortam sayesinde İtalyan girişimciler için giderek daha ca­zip hale geliyor. Üretim zincirle­rinin Uzak Doğu’dan Avrupa’ya ‘near-shoring’ konsepti önemli fırsatlar sunuyor ve Türkiye, sağ­lam üretim tabanı, vergi teşvik­leri ve kalifiye işgücü nedeniyle Avrupalı şirketler için cazip bir pazar olarak ortaya çıkıyor” dedi.

“EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ SON DERECE GÜÇLÜ”

İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayan Mar­rapodi, “Her iki tarafta da canlı ve dengeli bir iş dünyası ile karak­terize edilmekte, bu da ortaklığı karşılıklı olarak faydalı kılmak­tadır. İki ülkenin ekonomileri, özellikle imalat, altyapı, enerji ve otomotiv gibi sektörlerde birbiri­ne derinden bağlı ve birbirini ta­mamlayıcı niteliktedir. Özellikle makine, mekanik ekipman, mo­torlu taşıtlar, traktörler ve has­sas makineler gibi yüksek tekno­lojili ürünler, İtalya ve Türkiye arasında en çok ticareti yapılan ürünlerdir.

Bu durum, özellikle otomotiv sektöründeki İtalyan ve Türk şirketleri arasındaki bağ­lantılar nedeniyle ekonomileri­miz arasındaki yüksek derecede karşılıklı bağlantı ve tamamlayı­cılığı vurgulamaktadır. Daha ge­niş açıdan bakılacak olursa, İtal­ya ve Türkiye arasındaki tamam­layıcılığın, altyapı sektöründen başlayarak sinerjimizin son de­rece faydalı olabileceği üçün­cü ülkelerde kullanılabilecek bir varlık olduğuna inanıyorum” di­ye konuştu.

“İTALYA, TÜRK İŞ İNSANLARI İÇİN FIRSATLAR ÜLKESİ”

Türk iş insanları için İtalya’yı “fırsatlar ülkesi” olarak tanımla­yan Marrapodi, “İtalya, endüst­riyel yatırımlar için en uygun or­tamı yaratmayı, Araştırma ve Geliştirmeyi desteklemeyi ve ye­nilikçi şirketlerin büyümesini teşvik etmeyi amaçlayan entegre bir mali teşvikler ve vergi avan­tajları portföyü sunuyor. Bu ko­nuda İtalyan Ticaret Ajansımızla birlikte İtalya’da yatırım yapma fırsatları ve teşvikleri üzerine bir dizi sunum planlıyoruz.

Ayrıca, kadim geleneği ve en son yenilik­leri bir araya getirme konusun­daki eşsiz becerisiyle dünya ça­pında bir mükemmellik sembo­lü olan benzersiz ‘Made in Italy’ markası sayesinde Türk yatırım­larını çekebiliyoruz. Tüm bu ne­denlerden dolayı İtalya, Türk şir­ketlerinin başarıya ulaşabileceği bir ülke olmasının yanı sıra AB pazarına erişim sağlaması nede­niyle de ülkemizi onlar için ayrı­calıklı bir kapı haline getirmekte­dir” değerlendirmesini yaptı.

İTALYA TÜRKİYE’YE, YENİ YATIRIMLAR İÇİN FIRSAT SUNACAK

İtalya ve Türkiye bir sonraki JETCO toplantısını Türkiye’de gerçekleştirecek. Ayrıca bu yıl Türkiye’de bir Türk-İtalyan iş forumu düzenlenmesi planlanıyor. Bu platformların, hem geleneksel hem de gelişmekte olan sektörlerdeki ekonomik bağları güçlendirmek ve İtalya’dan Türkiye’ye yeni yatırımları teşvik etmek için önemli fırsatlar sunması bekleniyor.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir